ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 รายงานงบทดลอง ม.ค.62 2019-02-14 10:04:21
2 รายงานงบทดลอง ธ.ค.61 2019-01-24 14:53:33
3 รายงานงบทดลอง พ.ย.61 2018-12-24 13:59:53
4 รายงานงบทดลอง ต.​ค.61 2018-12-14 13:47:19
5 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2018-11-15 16:28:13
6 ส่งประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพ 2018-11-13 16:46:24
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2018-11-15 16:28:27
2 ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561 2018-10-26 10:01:57
3 "รายงานประจำวัน ภ.๑" ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑ 2018-10-11 15:11:44
4 รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561 2018-07-02 12:16:14
5 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฯ 2018-01-29 09:23:54
6 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 2018-01-16 15:27:10
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 (e-bidding) 2018-09-21 15:14:05
2 เอกสารเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-09-21 15:10:47
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-07 16:24:44
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2018-08-25 00:51:25
2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 2018-08-25 00:50:38
3 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ฯ 2018-08-25 00:47:38
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-14 16:07:03
5 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องติดรถยนต์ 2018-05-28 15:32:40
6 คุณลักษณะเฉพาะ 2018-05-10 15:41:52
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด