ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 รายงานงบทดลอง เม.ย.61 2018-05-21 14:28:23
2 รายงานงบทดลอง มี.ค.61 2018-05-21 14:28:12
3 รายงานงบทดลอง ก.พ.61 2018-05-21 14:27:57
4 งบทดลอง มกราคม 2561 2018-02-21 13:23:55
5 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นเป็นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(นักเรียนนายสิบตำรวจ) 2018-02-01 19:24:08
6 คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฯ 2018-01-31 13:14:55
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฯ 2018-01-29 09:23:54
2 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 2018-01-16 15:27:10
3 รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560 2018-01-16 15:26:50
4 รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2560 2018-01-16 15:26:27
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องติดรถยนต์ 2018-05-28 15:32:40
2 คุณลักษณะเฉพาะ 2018-05-10 15:41:52
3 ร่างขอบเขตของงาน 2018-05-10 15:39:54
4 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-10 15:39:18
5 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหมวกนิรภัยติดกล้อง จำนวน ๑,๐๗๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-10 15:37:29
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.๑(ปปช.๐๑) 2017-11-12 19:18:38
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด