ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค 1 2018-08-14 16:05:53
2 รายงานงบทดลอง มิ.ย.61 2018-07-27 09:47:54
3 รายงานงบทดลอง พ.ค.61 2018-07-27 09:46:46
4 รายงานงบทดลอง เม.ย.61 2018-05-21 14:28:23
5 รายงานงบทดลอง มี.ค.61 2018-05-21 14:28:12
6 รายงานงบทดลอง ก.พ.61 2018-05-21 14:27:57
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561 2018-07-02 12:16:14
2 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฯ 2018-01-29 09:23:54
3 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 2018-01-16 15:27:10
4 รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560 2018-01-16 15:26:50
5 รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2560 2018-01-16 15:26:27
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-14 16:07:03
2 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องติดรถยนต์ 2018-05-28 15:32:40
3 คุณลักษณะเฉพาะ 2018-05-10 15:41:52
4 ร่างขอบเขตของงาน 2018-05-10 15:39:54
5 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-10 15:39:18
6 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหมวกนิรภัยติดกล้อง จำนวน ๑,๐๗๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-10 15:37:29
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด