ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
11 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2018-08-25 00:51:25
10 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 2018-08-25 00:50:38
9 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ฯ 2018-08-25 00:47:38
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-14 16:07:03
7 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องติดรถยนต์ 2018-05-28 15:32:40
6 คุณลักษณะเฉพาะ 2018-05-10 15:41:52
5 ร่างขอบเขตของงาน 2018-05-10 15:39:54
4 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-10 15:39:18
3 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหมวกนิรภัยติดกล้อง จำนวน ๑,๐๗๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-10 15:37:29
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.๑(ปปช.๐๑) 2017-11-12 19:18:38