พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร
ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.อำนาจ จันทร์เจริญ
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ


พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี


พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง


พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.ประการ ประจง
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท


พล.ต.ต.สุนทร โตรอด
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์
ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์
ผบก.อก.ภ.1


พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์
ผบก.ประจำ.ภ.1


พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
ผบก.ศฝร.ภ. 1


พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง
ผบก.สส.ภ.1