ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
10 คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป 2019-03-28 11:38:48
9 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2018-11-15 16:28:27
8 ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561 2018-10-26 10:01:57
7 "รายงานประจำวัน ภ.๑" ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑ 2018-10-11 15:11:44
6 รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561 2018-07-02 12:16:14
5 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฯ 2018-01-29 09:23:54
4 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 2018-01-16 15:27:10
3 รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560 2018-01-16 15:26:50
2 รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2560 2018-01-16 15:26:27