เมษายน 09, 2561 16:00:20
 2386
เฉลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
เฉลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
เฉลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทย
HOT CLIP