โดย ตำรวจภูธรภาค 1
พฤษภาคม 11, 2561 12:56:13
 775
วันที่ 10 พ.ค.61 ระหว่างเวลา09.00-16.00 น. คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวและการสงเคราะห์ฟื้นฟูบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความต้องการพิเศษในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1
 มอบเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 3 ราย จากนั้นคณะวิทยากรบรรยายในหัวข้องเรื่อง “ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว”โดยได้รับเกียรติจากคุณศันสนีย์  ปานไม้ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เป็นผู้บรรยาย และสัมมนากลุ่มภาคปฎิบัติการอบรมการสร้างอาชีพเสริมรายได้ โดยมีข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 111 รีสอร์ท อ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท
ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค1เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง