พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร
ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ


พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี


พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พล.ต.ต.สังวาลย์ ฤกษ์ศรีลักษณ์
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง


พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท


พล.ต.ต.ณัฐพล ศุกระศร
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์
ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์
ผบก.อก.ภ.1


พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์
ผบก.ประจำ.ภ.1


พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม
ผบก.ศฝร.ภ. 1


พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง
ผบก.สส.ภ.1